Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

«Γιὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς ὀργάνωσης Σατυανάνταρσαμ Γιόγκα

νίας ποὺ ἄμεσα ἔσπευσαν νὰ ἐπιστήσουν τὴν προσοχὴ τῆς Μητροπόλεώς
μας καὶ νὰ ζητήσουν ἐπίμονα τὴ σαφῆ παρέμβασή μας.
Β. Ἡ παραπάνω φιλοϊνδουϊστικὴ ὀργάνωση ποὺ ἐνεργοποιεῖται
ἀπὸ ἐτῶν στὴν περιοχή μας συγκαταλέγεται μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἐπίσημα
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖ ὡς ἀσυμβίβαστη μὲ
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη (Ζ΄ Συνδιάσκεψη γιὰ τὶς αἱρέσεις καὶ παραθρησκεῖες,
ἀρ. λίστας 173, 193, 331).
Γ. Τὸ ἄκρως ἐπικίνδυνο, ποὺ ὁπωσδήποτε παραπλάνησε καὶ τοὺς
δημοτικοὺς ἄρχοντές μας, εἶναι ὅτι ἡ δράση τῆς ἐν λόγῳ ὀργάνωσης
ἄρχισε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2009 μὲ τέλεση ἁγιασμοῦ ἀπὸ δύο ψευτο-
ϊερομονάχους πού, χωρὶς τὴν εὐλογία μας, δραστηριοποιοῦνται παρα-
πλανητικὰ στὴν περιοχή μας, μὲ τὰ ὀνόματα Ποιμένας καὶ Γελάσιος. Οἱ
δύο αὐτοὶ κληρικοί, ποὺ μάλιστα συχνὰ φοροῦν καὶ χρωματιστὰ Ρώσικα
σκουφιά, εἶναι ἕλληνες, δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὶς κανονικὲς ἐκκλη-
σίες καὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ἀνήκουν σὲ κάποια ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἡ
ὁποία καθὼς γνωρίζουμε εἶναι σχισματική.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, σᾶς ἐφιστοῦμε τὴν προσοχὴ καὶ σᾶς συνι-
στοῦμε νὰ σταθεῖτε μακρυὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ συστήματα ποὺ οἱ διδα-
σκαλίες τους εἶναι πολὺ πιὸ παράξενες ἀπὸ τὰ ὀνόματά τους, ὅπως
ἐπίσης καὶ νὰ ἀποφύγετε κάθε σχέση μὲ τοὺς ἐπικίνδυνους δῆθεν κλη-
ρικοὺς τῆς λεγόμενης Μονῆς τοῦ Μυρελαίου, στὴ Χαλιδού.
Τέλος, παρακαλῶ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὶς δημοτικὲς ἀρχές μας,
ἐπειδὴ ἀγαποῦν τὸν τόπο καὶ τὸν λαό μας καὶ διακρίνονται γιὰ τὴν
εὐσέβειά τους, νὰ προσέχουν τὶς συνεργασίες μὲ ἀμφίβολες ὀργανώσεις,
μήπως ἀντὶ γιὰ πολιτισμὸ μᾶς κουβαλήσουν ξενόφερτες αἱρέσεις, παρα-
θρησκεῖες καὶ ἐπικίνδυνες πνευματικὲς ἀσθένειες.
Ὁ Θεὸς μαζί μας.
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ῾Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

http://www.imml.gr/webpages/egkyklioi/2011/64.pdf
Α. Συγχαίρουμε καὶ εὐχαριστοῦμε τοὺς πολλοὺς πολῖτες τῆς Παια-

Πρωτ.: 1231
Ἀριθμ.
ιεκπ.: 572
Σπάτα, 1η Ὀκτωβρίου 2011
2
Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τοῦ Κορωπίου, τῆς Παιανίας καὶ τῶν Γλυκῶν
Νερῶν
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Χθὲς μόλις, περιέπεσε στὰ χέρια μας πρόσκληση, διὰ τῆς ὁποίας
ἀνακοινώνεται ἐκδήλωση τῆς ὀργανώσεως Σατυανάντασραμ, τὴν προσε-
χῆ Τετάρτη 5 Ὀκτωβρίου 2011, στὴν αἴθουσα Συνιδιοκτησίας Παιανίας, μὲ
θέμα τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ μέσῳ γιόγκα.
Ἡ μεγάλη μας ἔκπληξη ἦταν ὅτι τὴν πρόσκληση τὴν ἀπευθύνει ὁ
Δῆμος τῆς Παιανίας καὶ τὴν ὑπογράφει ὁ Δήμαρχος κ. Δημήτριος
Δάβαρης. Ἀμέσως ἐκφράσαμε τὴν ἀπορία καὶ πρὸς τὸν ἴδιο: πῶς εἶναι
δυνατὸν οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι, ἕλληνες καὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ποὺ μόλις
πέρσυ μὲ τόση εὐλάβεια τίμησαν τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας,
ποὺ τιμοῦν τὶς γιορτές μας μὲ εἰλικρινῆ πίστη, ποὺ πρὶν ἀπὸ χρόνια
σθεναρά, προκειμένου νὰ προστατεύσουν τὸν τόπο μας ἀπὸ πολιτισμικὴ
ἀλλοίωση, ὕψωσαν τὴ φωνή τους καὶ ἔντονα ἀντέδρασαν στὴ δημιουργία
ἰσλαμικοῦ τεμένους στὰ ὅρια τῆς Παιανίας, οἱ ἴδιοι τώρα, ὄχι ἁπλᾶ νὰ
ἀνέχονται, ἀλλὰ νὰ συνδιοργανώνουν μὲ αὐτὴν τὴν παράξενη ἰνδου-
ϊστικὴ ἑταιρεία αὐτὴν τὴν ἀμφίβολη ἐκδήλωση;
Εἴμαστε σίγουροι πὼς ὅ,τι συμβαίνει γίνεται ἀπὸ ἄγνοια καὶ παρα-
πληροφόρηση. Κατόπιν τούτου, ἀφοῦ ἐκφράσουμε τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ
δήμαρχος μαζὶ μὲ τὸ σύνολο τῶν ἐκπροσώπων μας θὰ λάβει τὰ μέτρα του
καὶ τώρα καὶ στὸ μέλλον νὰ προστατεύσει τὸν τόπο ἀπὸ ὅλα τὰ νεοφανῆ
πνευματικὰ ἀμφίβολα καὶ συχνὰ ἐπικίνδυνα φιλοσοφικοθρησκευτικὰ
μορφώματα, αἰσθανόμαστε τὴν ὑποχρέωση νὰ καταθέσουμε τὰ ἑξῆς:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου