Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Πώς το ΠΑΣΟΚ αντιγράφει τη Νέα Δημοκρατία

Είπα κιʼ εγώ. Να μην ακούσω κουβέντα από την οικογένεια Μητσοτάκη!!
 Διαβάστε μόνοι σας. Δεν χρειάζονται επεξηγήσεις 
 
Ν. 2019/1992
                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
                                Αρθρο 2
                      Επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς
                           Υποκείμενο - Αντικείμενο
       1. Επιβάλλεται ειδική έκτακτη εφάπαξ εισφορά, που βαρύνει φυσικά και νομικά πρόσωπα, 
που είναι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτου.
       2. Η  εισφορά  επιβάλλεται  με  βάση  τη  φωτιζόμενη  επιφάνεια  του 
     ακινήτου,  όπως  αυτή  εμφανίζεται  στους  λογαριασμούς  της  Δημόσιας 
     Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.).
                               Αρθρο 4.
                          Απαλλαγές - Εξαιρέσεις
       1. Απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφορά τα ακίνητα, που  βρίσκονται 
     σε  περιοχές  δήμων και κοινοτήτων ή οικισμών, ο πληθυσμός των οποίων, 
     κατά την τελευταία απογραφή είναι 800 και  λιγότεροι  κάτοικοι,  εκτός 
     εάν  βρίσκονται  στις  περιοχές,  που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
     προηγούμενου άρθρου.
       2. Ακίνητα των οποίων η έκταση είναι 201 μ2 και άνω, ανεξαρτήτως της 
     περιοχής στην οποία βρίσκονται, υπόκεινται σε ολόκληηρη την εισφορά.
 
       3. Εξαιρούνται από την εισφορά οι:
        α) Βιομηχανίες - βιοτεχνίες, μεταλλεία - λατομεία, 
        β) Ιεροί ναοί,
        γ) Ιερές Μονές,
        δ) Τεμένη και τόποι λατρείας αναγνωρισμένων θρησκειών,
 
        ε)  σχολεία  κια  εκπαιδευτήρια  πρωτοβάθμιας,  δευτεροβάθμιας  και 
     τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
        στ) νοσοκομεία και κλινικές γενικώς,
        ζ) ξενοδοχεία,
        η) αγροτικές εκμεταλλεύσεις και
        θ)  η  πρώτη  κατοικία  των,  κατά  τα  στοιχεία των οικείων Δ.Ο.Υ. 
     πολυτέκνων με τέσσερα (4) παιδιά και πάνω.
       Σε περίπτωση επιβολής εισφοράς σε  ακίνητο  από  τα  εξαιρούμενα,  ο 
     σχετικός   λογαριασμός   προσκομίζεται   στη   Δ.Ο.Υ.  φορολογίας  του 
     εισοδήματος του υποχρέου, η οποία διαγράφει την εισφορά.
 
       "4. Ομοίως εξαιρούνται από την εισφορά  τα  ιδρύματα  και  κοινωφελή 
     νομικά  πρόσωπα  του  α.ν.  2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`), καθώς και λοιπά μη 
     κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα  επιδιώκουν, 
     κοινωφελείς  γενικώς  σκοπούς  και  εφόσον συνεπεία τούτου, έτυχαν, ως 
     δικαιοδόχοι, απαλλαγής από φόρο και  έλαβαν  το  οικείο  πιστοποιητικό 
     μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991.
      ***Η ως άνω εντός " " παράγραφος 4 προστέθηκε στο άρθρο 4, διά του
         άρθρου 36 παρ. 4 του Ν. 2065/1992 (Α 113).
 
                         Αρθρο 5
                           Καταβολή εισφοράς
     "1. Η έκτακτη εισφορά είναι καταβλητέα σε δύο ισόποσες δόσεις, από τις 
     οποίες η πρώτη από το μήνα Μάιο 1992 και μετά και  η  δεύτερη  από  το 
     μήνα Σεπτέμβριο 1992 και μετά".
       ***Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 36 παρ. 5 του
          Ν. 2065/1992 (Α 113).
       2. Για το ύψος της εισφοράς θα κοινοποιηθούν ειδικά σημειώματα,  που 
     η  ημερομηνία  λήξης  τους  εμπίπτει,  για την πρώτη δόση, στο χρονικό 
     διάστημα του Μαϊου  και  για  τη  δεύτερη  στο  χρονικό  διάστημα  του 
     Νοεμβρίου 1992.
       3. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί κατά τα ανωτέρω η έκτακτη εισφορά, 
διακόπτεται η παροχή του ρεύματος με όλες τις εξ αυτής συνέπειες.
 
       4.   Σε   όσες   περιπτώσεις   στους  λογαριασμούς  της  Δ.Ε.Η.  δεν 
     αναγράφονται τετραγωνικά μέτρα φωτιζόμενης επιφάνειας, ο  καταλογισμός 
     της έκτακτης εισφοράς θα γίνει από την οικεία Δ.Ο.Υ..
 
 
       5.  Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος.
       Σε περίπτωση καταβολής της εισφοράς από μίσθωτή ακινήτου ή άλλον, το 
 
     ποσό αυτής είναι αμέσως απαιτητό από τους βαρυνομένους με την εισφορά.
       6. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς δεν αποτελεί  εκπεστέα  δαπάνη  για 
     τους βαρυνομένους, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.
 
       7.  Τυχόν  άσκηση  προσφυγής  κατά  του  σημειώματος υπολογισμού της 
     έκτακτης εισφοράς δεν αναστέλλει  την  καταβολή  της  και  τη  διακοπή 
     παροχής ρεύματος.
 
 

Σωτήριος Καλαμίτσης
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου