Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 23.03.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Φαναριῶται καί Παπικοί ἐναντίον τοῦ Σεβ. Πειραιῶς διά τά ἀναθέματα, ἐνῶ σύμβουλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ζητεῖ τήν καθαίρεσίν του.
◇ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικόλαος: «Εἰς τὴν περίοδον τῶν ἀλλαγῶν καὶ τῶν ἀναταράξεων ἁρμόζει ἡ προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας».
◇ Σεβ. Μητροπολίτης Σπάρτης κ. Εὐστάθιος: «Ἡ ὀρθή στάση τοῦ Χριστιανοῦ ἀπέναντι στήν οἰκονομική κρίση».
◇ Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη.
◇ Ἀρχιεπίσκοπος: Μέ νομίμους ἀποδείξεις ἀκόμη καί τά φιλοδωρήματα εἰς Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί Διακόνους.
◇ «Ἡ Ἑλληνορθοδοξία δέν εἶναι σύνθημα, ἀλλά ἱστορική πραγματικότης» εἶχε δηλώσει ὁ νέος ὑπ. Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
◇ Σουλιῶται νεομάρτυρες διά τήν Πίστιν καί τήν Πατρίδα. Πεθαίνουν μαρτυρικῶς εἰς τό Σούλι καί εἰς τά Γιάννενα! Τοῦ κ. Μιχαήλ Τσώλη, Δημοσιογράφου.
◇ Ὁ Σεβ. Κιτίου ἐνεθυμήθη τήν μεγάλην ἀγάπην τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πρός τούς Κυπρίους κατά τό 1974. Εἰς ἕν χωρίον τῆς Θήβας αἱ ἀνύμφευτοι γυναῖκες ἔδωσαν ὁλόκληρον τὴν προῖκαν των ὑπὲρ τῶν Κυπρίων.
◇ Ἡ παραβολή τῶν μυρίων ταλάντων καί οἱ δανεισταί τῆς Ἑλλάδος. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
◇ Ὁ ὅρος «Μεταπατερικότητα» καὶ αἱ ἀμφίσημοι τοποθετήσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου. Τοῦ κ. Ἰωάννου Ν. Μαρκᾶ.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

http://www.impantokratoros.gr/C4FC26EC.el.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου